Monthly Archives دسامبر 2022

صنایع دستی زنجان چاقو سازی

اسکلت اصلی گبه تار و پود است، در گبه از پود زیاد در هر رج استفاده می شود که این نوع بافته نوعی عایق برای گرما و سرما می باشد. امروزه علاوه بر پشم، از نخ ابریشمی و کاموا نیز استفاده مینمایند.

صنایع دستی زنجان چاقو سازی

چاقوی زنجان، در دستهی سوغات صنایعدستی این شهر قرار دارد که مشهورترینشان نیز است. ↑ «طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک». ↑ نامعلوم (۱۵ بهمن ۱۴۰۰). پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری. ۲۱ بهمن ۱۳۹۲. پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری. ۸ دی ۱۳۹۲...

Read More