کالج انتخاباتی: در اینجا مدت زمانی که ایالت ها باید آرا را بشمارند آورده شده است

اما او برنده نشده است ، زیرا همه آرا شمرده نشده اند – و از برخی جهات ، روند کار تازه آغاز شده است.

در حالی که آمریکایی ها در روز انتخابات یا قبل از آن رأی می دهند ، انتخاب رئیس جمهور آمریکا در واقع یک پروسه چند ماهه است و انتخابات فقط یک قدم است.

این سیستم خصوصاً گیج کننده است زیرا رای دهندگان فقط رای می دهند تا مشخص شود کدام نامزد می تواند گروهی از همپیمانان را که به عنوان انتخاب کننده انتخاب می شوند به کالج انتخابات بفرستد ، جایی که رای واقعی ریاست جمهوری در آن برگزار می شود. (اینجا یک تازه سازی در مورد آن است.)

کل جدول زمانی در زیر است.