هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده باید اساسی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اصلی توجه به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت ارتقا شتاب و توان اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می گیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت طاقت فرسا و تهیدست به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که بها اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و با کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که کارگزاشتن این قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و تولید این قطعه حساس دارد، دوران و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون میگردند و پروسهی انجام این حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر می باشد و این موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.