خاستگاه ورزش فوتبال کجاست؟

وجود این تعارض ها دلیل تعلق به عالم متجدد میباشد حتی می توان گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد است چنانکه حال آزادی و ضرورت در فوتبال چنان کلیدی نیز عده شده می باشد که پیروز دست اندرکاران دستور ورزش و حتی عشق و علاقه مندان متوجه حقیقت رخداد نمی باشند و توده در میان بازی و شغل را نه یک مورد قضیه حیاتی بلکه وجهی از پیشرفت و کمال می دانند گواه و عامل نیز دارا هستند مگر خیر همین است که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز عمده می شوند و تکنیک ها و تاکتیک های نو ای در عمل می آید. فن غیر از بازی می باشد اما چندان معمولی نباشیم که دنیا و عمل جهان را دارای مرزبندی های مشهور دربین مفاهیم و رویا رویی های همگانی تعبیر و تفسیر کنیم. قبول نماییم که فوتبال ترقی کرده میباشد اما این ترقی نه به شأن و حیثیت بازی بلکه به بازاری شدن آن مربوط است. مفرمایید که بازی تفنّنی مفرّح می باشد و مردمان به آن نیاز دارا‌هستند و به کارشان می آید این صحیح است اما مردم بازی نمی کنند که داروی درد معین باشد و از آن غایتی نمی خواهند بلکه به نفس بازی عشق دارند. هنوز هم اصل اینست که در ورزش ورزشکاران می بایست به رسوم و قواعد بازی بامسئولیت باشند و درست و اصلی احاطه و مهارت بازی کنند. پس از شکلگیری کامل فوتبال در انگلستان و برگزاری مسابقات مختلف، همین ورزش دوست داستنی از روشهایی گوناگون به سراسر عالم صادر شد. پس در مضمون‌ بازی فن ای تناقض نهفته است. کنعانی پس از سیاوش یزدانی بیشترین رای را در در بین مدافعان گزیده ۱۴۰۰ آورد و به اینترتیب در ترکیب اساسی همین اخبار فوتبال نقل و انتقالات نظرسنجی جای میگیرد. تیمی که اشخاص داخل زمینش کاهش از ۷ بازیکن باشد، حق ادامهٔ بازی را ندارد. معهذا فوتبال یکسره در سرویس این نظام نیست زیرا تماشاگران آن هنوز بیشتر تماشاگر بازی اند. نمی گویم آنها از بازی روزگار آزادند و نظیر تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً به جهت مشاهده به المپ میروند ولی به هر درحال حاضر به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی زمان ندارند. احوال موفق در جهان متجدد و بخصوص در بازه زمانی کنونی مقتضی آنست که تمامی چیز به کار مصرف بیاید، حتی بازی هم هر یکسری در ذات خود مصرف کردنی نمیباشد مستثنی نشده است. در دنیا کثرت از بساطت و از موجودات بسیط نمیتوان دم زد و هر جا بساطت نباشد، اجزای ترکیب ضرورتاً مشکّک یا این که متباین و متضاد نیستند. به همین قیاس در موجودات و در وجود انسان و حتی در تاریخ، متباین ها و گوناگون ها اهمیت هم جمع می شوند و وحدتی وقتی و موقت به وجود می آورند. مگر اینکه توده اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از عده اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان بیشتر در مورد اخبار پرسپولیس فوتبال 11 لطفا به بازدید از وب تارنما ما.